Skip links

Algemene Voorwaarden

Bij het gebruiken van de Diensten van hallodata.nl gelden de onderstaande Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Licentiegever: In deze algemene voorwaarden wordt onder Licentiegever verstaan de vennootschap onder firma Business Doe Je en tevens handelend onder de naam ‘hallodata.nl’, gevestigd te Valkenburg aan de Geul en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 71382038.

 

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Licentiegever een overeenkomst heeft gesloten voor het leveren van de Diensten.

 

1.3 Diensten: De door Licentiegever te verlenen diensten zoals beschreven op www.halloadata.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het door Licentienemer gebruikmaken van het Systeem via een browser en/of app uitsluitend met het doel de Statistieken te verzamelen, verwerken en inzichtelijk te maken.

 

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Licentiegever en Licentienemer op grond waarvan Licentiegever aan Licentienemer Diensten verleent.

 

1.5 Systeem: Door Licentiegever beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het verzamelen en analyseren van Statistieken), en schrijfruimte waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

 

1.6 Statistieken: De door Licentienemer beheerde Statistieken op basis van het Systeem en de Diensten van Licentiegever.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Licentiegever faciliteert een Software as a Service (SaaS) die dient als verkopersdashboard voor verkopers op marketplaces. Dit verkopersdashboard wordt kosteloos aangeboden door Licentiegever. Bepaalde extra functies/modules, waarover uitdrukkelijk gecommuniceerd wordt naar Licentienemer, zijn tegen (maandelijkse en/of eenmalige) betaling.

 

2.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van hallodata.nl’s website www.hallodata.nl en Diensten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Licentiegever onder de handelsnaam hallodata.nl en op alle met hallodata.nl gesloten overeenkomsten.

 

2.3 Licentiegever is gerechtigd de inhoud van deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

 

2.4 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Licentiegever tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 3 – Registratie

Licentienemer registreert zich bij Licentiegever door middel van het aanmaken van een account via www.hallodata.nl. De minimale vereisten voor het registreren als Licentienemer en het gebruik van het Systeem zijn:

– Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK)
– Geldig e-mailadres
– Marketplace verkopersnummer (nodig om Dienst werkend te krijgen)
– API-credentials van marketplace (nodig om Dienst werkend te krijgen)

Artikel 4 – Licentie

4.1 Licentiegever verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand nadat Licentienemer het in de app of op de website van www.hallodata.nl opgenomen bestel- en registreerproces heeft afgerond.

 

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

 

Artikel 5 – Rechten en plichten Licentiegever

5.1 Licentiegever spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

 

5.2 Licentiegever ontvangt de data van de marketplace-aanbieder(s) en verwerkt deze, zoals gedefinieerd in de Diensten. De verwerking van deze gegevens is een continu proces, dat onder andere afhankelijk is van de toelevering van data vanuit de marketplace(s), dat ertoe leidt dat er niet gegarandeerd kan worden dat de gegevens 100% betrouwbaar zijn. Het door Licentiegever ontwikkelde systeem zorgt ervoor dat door voortdurend gebruik van de gegevens de uitkomsten van haar berekeningen steeds betrouwbaarder worden. Licentiegever is aldus niet betrokken en heeft geen invloed bij de opbouw en inhoud van de gegevens. Licentiegever is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, uitkomst, analyse of interpretatie van de Statistieken door de Licentienemer.

 

5.3 De Diensten en Statistieken die voortkomen uit het Systeem van Licentiegever zijn het resultaat van het bij elkaar brengen van verschillende soorten data die door gebruik van het Systeem telkenmale worden verfijnd en verbeterd, als gevolg waarvan Licentiegever nooit de verplichting heeft om volledige, complete of voor de specifieke Licentienemer 100% bruikbare informatie te leveren, ook gelet op hetgeen is bepaald in art. 5.2 van deze voorwaarden.

 

5.4 Licentiegever behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. Licentiegever zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden aan Licentienemer, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

 

5.5 Licentiegever kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Licentiegever.

 

5.6 Licentiegever is gerechtigd om de door Licentienemer te betalen licentievergoeding, voor extra modules, aan te passen in verband met door derde partijen doorgevoerde updates, upgrades en daarbij behorende prijswijzigingen. Het gaat hier om derde partijen waarvan Licentiegever gebruik maakt om de Diensten aan Licentienemer te kunnen aanbieden.

 

5.7 Licentiegever verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemer wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Licentiegever. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

 

5.8 Licentiegever spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden voor de Statistieken van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

Artikel 6 – Rechten en plichten Licentienemer

6.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de Diensten van Licentiegever, zoals deze zijn omschreven in de app of de software van hallodata.nl op de website www.hallodata.nl.

 

6.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten die door Licentienemer zijn afgenomen van Licentiegever.

 

6.3 Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Licentiegever mogelijk te maken, zal Licentienemer aan Licentiegever steeds tijdig alle in redelijkheid door Licentiegever te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen. Licentienemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Licentiegever verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties. Indien de door Licentienemer verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor Licentiegever kenbare onjuistheden bevatten, zal Licentiegever hierover navraag doen bij Licentienemer.

 

6.4 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Licentiegever mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(b) zich, of derden, geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen van Licentiegever of derden waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(c) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde en of Licentiegever;

(d) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(e) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheimhouden;

(f) alle aanwijzingen van Licentiegever die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

 

6.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Licentiegever zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 6.4, zonder dat Licentiegever tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

6.6 Licentienemer is niet bevoegd haar rechten onder de Overeenkomst op enigerlei wijze te vervreemden, in zekerheid te geven of anderszins zodanig aan een derde aan te bieden dat een derde rechten op de sub 6.1 genoemde licentie toekomen.

Artikel 7 – Licentievergoeding en prijzen

7.1 Door Licentiegever opgegeven of met Licentiegever overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

 

7.2 Licentiegever is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

 

7.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Licentiegever kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Licentiegever genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld wordt door Licentienemer tot het einde van de Overeenkomst voldaan.

 

7.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

 

7.5 Indien Licentiegever een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden de toegang tot het Systeem en de Diensten blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Licentiegever geldende regeling.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

 

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Licentiegever, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Licentienemer verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, het schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Licentienemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

 

8.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van Licentiegever te verwijderen of te wijzigen.

 

8.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

 

8.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, gedurende de looptijd van de Overeenkomst een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

 

8.5 Licentiegever vrijwaart Licentienemer tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Licentiegever zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Licentienemer Licentiegever onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Licentiegever. Licentienemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Licentiegever verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt
(i) met door Licentienemer ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Licentiegever ter beschikking gestelde materialen, dan wel
(ii) met wijzigingen die Licentienemer zonder schriftelijke toestemming van Licentiegever in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

 

Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Licentiegever zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Licentiegever een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Licentiegever, indien mogelijk, zorg dragen dat Licentienemer het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Licentiegever wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

 

8.6 Licentiegever is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Licentienemer is overeengekomen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van Licentiegever zal, met inachtneming van artikel 9.2, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 

9.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van Licentiegever vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Licentienemer aan Licentiegever op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro).

 

9.3 De totale aansprakelijkheid van Licentiegever voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 100.000,- (honderdduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 

9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; b. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Licentienemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

 

9.5 Aansprakelijkheid van Licentiegever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

9.6 Buiten het in artikel 9.1, 9.2 en/of 9.3 genoemde geval(len) rust op Licentiegever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

 

9.7 De aansprakelijkheid van Licentiegever ontstaat slechts indien Licentienemer Licentiegever, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Licentiegever ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Licentiegever in staat is adequaat te reageren.

 

9.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Licentienemer binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de schade Licentiegever daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

 

9.9 Licentienemer vrijwaart Licentiegever van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af)geleverd en welk product, Systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Licentiegever is afgeleverd.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Licentiegever is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a. een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Licentiegever;

b. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;

c. belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;

d. werkstakingen;

e. brand;

f. ongeval of ziekte van personeel;

g. Denial of Services (DoS) aanvallen of Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen;

h. het niet meer beschikbaar hebben en of krijgen van noodzakelijke data;

i. oorlog;

j. door Licentiegever onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Licentiegever afhankelijk is;

 

10.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Licentiegever tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

 

10.3 Indien Licentiegever door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 11 – Advisering

11.1 Alle door Licentiegever gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Licentiegever verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Licentiegever te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Licentiegever verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Licentiegever verleent daarbij geen enkele garantie.

 

11.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Licentiegever is Licentiegever niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Licentiegever tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Licentiegever.

Artikel 12 – Privacy

12.1 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Licentienemer Licentiegever desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Licentienemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 

12.2 Licentienemer vrijwaart Licentiegever voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Licentienemer wordt gehouden of waarvoor Licentienemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Licentienemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan leverancier toerekenbaar zijn.

 

12.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Licentiegever door Licentienemer worden verwerkt, ligt volledig bij Licentienemer. Licentienemer staat er tegenover Licentiegever voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Licentienemer vrijwaart Licentiegever tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 

12.4 Licentiegever respecteert de privacy van Licentienemer. Licentiegever zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website www.hallodata.nl in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 13 – Beëindiging

Licentienemer en Licentiegever hebben het recht de registratie van Licentienemer te allen tijde te beëindigen en deze Overeenkomst te ontbinden. Licentienemer is bevoegd om via het Systeem zijn account te verwijderen. Bij het verwijderen van het account door Licentienemer gebruikte Systeem, zullen de persoonsgegevens direct verwijderd worden. Productdata & Statistieken van Licentienemer zal Licentiegever behouden. Licentiegever heeft tevens het recht om (ook na het verwijderen van het account) productdata & Statistieken (nimmer persoonsgegevens) te gebruiken voor door Licentiegever ander ontwikkelde programmatuur en andere databestanden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechtbank Limburg, locatie Maastricht bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

 

14.2 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Licentiegever is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

 

14.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Neem gerust contact met ons op met vragen omtrent onze Algemene Voorwaarden

Contact opnemen